инсекти

същ. - насекоми, буболечки

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • инсективори — (лат. insecitivora) мн. 1. зоол. животни што се хранат со инсекти, инсектојадци 2. бот. растенија што се хранат со инсекти …   Macedonian dictionary

  • Научно-исследовательский институт дезинфектологии Роспотребнадзора — Научно исследовательский институт дезинфектологии (ныне Федеральное государственное учреждение науки «Научно исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора) научно исследовательское учреждение, созданное в Москве в 1933 году.… …   Википедия

  • аметаболија — (грч а , metabole) биол развиток на инсекти во кој младите единки наполно личат на возрасните облици и не покажуваат никакви видливи знаци на преобразување …   Macedonian dictionary

  • антена — (лат antenna) 1. физ вод или систем на водови за предавање или примање на електромагнетни бранови, 2. фиг зоол пипало кај некои инсекти …   Macedonian dictionary

  • аптеролопија — (грч apteros бескрилен, logia наука) зоол наука за бескрилните инсекти (пајаците, болвите и др) …   Macedonian dictionary

  • брахиптери — (грч. brachys, pteron) мн. зоол. 1. животни со кратки крила 2. инсекти што имаат кратки крила …   Macedonian dictionary

  • вернација — (лат. vematio) 1. подмладување, обновување, избивање на млади фиданки напролет 2. менување на кожата кај некои влечуги и инсекти …   Macedonian dictionary

  • дезинсекција — (фр. desлат. insectum бубачка) уништување на штетни инсекти …   Macedonian dictionary

  • дидити — (анг. DDT, скр. од дихлордифенилтрихлоретан) хем. средство за уништување на инсекти …   Macedonian dictionary

  • диптери — (грч. di , pteron крило) мн. зоол. инсекти со две крила (муви, комарци и др.), двокрилци …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.